چاپ اینتاگلیو

2015-10-17
چاپ اینتگلیو

چاپ اینتاگلیو

چاپ اینتاگلیو در پلیت های چاپ اینتاگلیو. قسمت های چاپ شونده فرو رفته تر از سطح پلیت می باشد نقاط فرو رفته با مرکب پر می […]