چاپ فلکسو گرافی

۱۳۹۵-۰۱-۲۱
ماشین های چاپ فلکسو گرافی

عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی

عمده‌ترین مشکلات چاپ ترام در فلکسوگرافی اتصال ترام‌ها به یکدیگر (Bridging) اتصال ترام‌ها به هم، زمانی رخ می‌دهد که نقاط روی کلیشه با مرکب پر شده […]