۱۳۹۶-۱۰-۱۸
آینده شورانگیز چاپ در پیش است

آینده شورانگیز چاپ در پیش است The awesome future is coming

آینده شورانگیز چاپ در پیش است نخستین شکل ابزار چاپ که توسط بشر تکامل یافت، در قالب باسمه های استوانه ای از جنس سنگ، جواهرات و […]