کارت های Dual-Interface

۱۳۹۵-۰۱-۰۷

کارت های Dual-Interface

کارت های Dual-Interface متشکل از یک چیپ با قابلیت تماسی و غیر تماسی که به یک آنتن متصل شده است. در حالت تماسی از این نوع […]