کاغذ اینوردبرد مقوا ایندربورد

۱۳۹۴-۰۹-۲۷
مقوا ایندربورد

کاغذ اینوردبرد

کاغذ اینوردبرد مقوا ایندربورد مقوایی جهت بسته بندی می باشند. که در قسمت مغزی آن از مواد بازیافتی(مانند پشت طوسی) بکار رفته و در دو طرف […]