۱۳۹۶-۰۷-۱۲
کاغذ در چاپ دیجیتال

کاغذ در چاپ دیجیتال Paper in digital printing

کاغذ در چاپ دیجیتال پیشرفت های به وجود آمده در چاپ دیجیتال، استفاده از هر نوع کاغذ را که در روش چاپ افست نیز استفاده می […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
ویژگی کاغذ چیست؟

ویژگی های کاغذ چیست؟ What are the features of paper

ویژگی های کاغذ چیست؟ برخی انواع کاغذ نوع کاغذ بر اساس برخی ویژگیهای کاغذ مانند مقدار لیگنین، مواد شیمیایی مضاعف ، از میزان فشار در قسمت […]