کاهش میزان پوشش دهی مرکب

۱۳۹۵-۰۱-۲۱
گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ ، ارائه مطالب و فیلم های آموزش چاپ

کاهش میزان پوشش دهی مرکب

کاهش میزان پوشش دهی مرکب کاغذهای مختلف در طی فرآیند چاپ میتوانند مقادیر متفاوتی از پوشش مرکب یا تونر را پذیرا باشند و به این ترتیب […]