۱۳۹۴-۰۷-۳۰
کلیشه

کلیشه

  کلیشه عبارت از صفحهای فلزی است که مطلب یا تصویر با نوردهی و اسیدکاری بر سطح آن نقش میبندد و در واقع، سطوح مزبور برجسته […]