چاپ استند ایکس گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
استند
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
روش هاي صحافي
روش های صحافی Binding methods
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
Show all

بسته بندي

چاپ جعبه

چاپ جعبه

بسته بندي

شايد يكي از استثنايي ترين گونه هاي گرافيك باشد كه در آن ويژگي هاي ديگر گونه ها به صورت مجموعه در آمده است . قابليت ارائه گرافيك بر روي چندين وجه قابليت همراه شدن با مخاطب ) گاه براي مدتي كوتاه همچون بسته مواد غذايي و گاه براي مدت طوالني همچون بسته سيگار و با قاب CD ( و در كنار لزوم غير قابل اجتناب ارتباط با مخاطب اين نوع گرافيك را از دگر انواع كامالًمتمايز كرده است در جوامع رو به رشد امروز تنها محصوالتي كه همواره مخاطب را ، مخاطب پرشمار به سوي خود فرا ميخواند بسته بندي هستند . بسته بندي يكي از مباحث بسيار مهم در ارائه كاالي مورد نظر بازار است . هماهنگي طرح بسته بندي با محتويات آن ضروري است . بسته الزاماً بايد فرآورده را محفوظ نگاه داشته معرف كننده را جلب كند . اطالعات كافي به بيننده بدهد و فرآورده داخل آن به راحتي از درون خارج شده ،پس از تخليه بتوان پوشش هر بسته را از بين برد.

 

كاربرد مواد مختلف براي بسته بندي:

در صورت بسته بندي با كاغذ ، پوشش ها را ميتوان سوزاند و يا چنانچه در مجيط قرار گيرد در اندك زماني پوسيده و از بين مي رود . پوشش هاي پالستيكي اين خاصيت را ندارند . اين بسته ها در شرايط مختلف جوي باقي ميمانند و براي سوزاند هم مناسب نبوده، از خود دود سميتوليد ميكنند . آلومينيوم پوشش ديگري پوشش هاي پالستيكي به دليل هزينه كمتر و قابليت شكل پذيري فوق العاده بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند كه فوق شايع اين موضوع به شدت به محيح زيست صدمه مي زند . در اين ميان داروها از وضعيت خاصي برخوردار بوده ،به سبب كمي حجم دارو و ضرورت محافظت از سرما،گرما و شكسته شدن آنها را درميان مواد پالستيكي مانند يونوسيت ،قرار ميدهند كه در نتيجه بعد از خارج كردن داروها و پوشش هاي مربوطه ، جاي نسبتاً زيادي را اشغال ميكنند

 

انواع بسته بندي:

طراحان صنفي بسته بندي قديمي را كه به صورت وسيله اي حفاظت كننده بوده تغييراتي داده و به انواع بسته بندي با كاركردهاي جديد دست يافته اند از جمله ، رسيده اند و پوشش فرآورده ها به يكي از عوامل اصلي تبليغي و فروش تبديل شده است . در اين طراحي اقتصادي بيشتر به مسائل فني پرداخته شده و فرآورده ها با چهره حقيقي و آن چنانكه هست به مصرف كنندگان معرفي ميشود . كوشش اين طراحان دوري از كارهاي تزئيني و اضافي در بسته بندي ميباشد . شكل دادن به پالستيك و چاپ نقش و عبارت آن محدوديتي نداشته ، نظر به تعدد و تنوع زياد در ساخت پوشش هاي پالستيكي از لحاظ قيمت آن هم نيز ارزان تهيه ميشود . مصالح مختلف براي انجام بسته بندي بايد شامل منظور هايي از قبيل تبليغ ، حفاظت كاال ، انبار كردن مطمئن حمل و نقل و رنگ آميزي باشد . اگر در شكل بسته هاي موجود در يك فروشگاه دقت كنيم انواع و اقسام حجم ها را ميبينيم . شما ميتوانيد نيز قبل از انتخاب محصول از روي حجم هاي مختلف ، قوطي مختلف بسازيد . اين كار به تجربه و قدرت درك فضايي شما در شناخت حجم ها و تناسب آنها با يكديگر ميافزايد . بسته بندي در ابعاد اقتصادي و كليه فعاليت هاي تمامي اعمال انسان اين قرن موثر ميباشد.

تاثير رنگ در بسته بندي :

رنگ ها نه تنها در روحيه انسان تاثير قابل مالححظه اي دارند ،بلكه تحقيقات جديد ثابت كرده است كه رنگ ها بر اعصاب و بدن آدمينيز موثر هستند ، عالقه و توجه افراد به رنگ به دير باز بر ميگردد . شايد رنگ ميوه ها و گل ها از عواملي بوده كه بشر به اين دو عامل مفيد هستي جلب كرده باشند . در انتخاب رنگ بين افراد مختلف ،تفاوت هاي فاحشي وجود دارد ، يكي رنگ آبي را دوست دارد ،ديگري سبز را مي پسندد.

رابطه بسته و خريدار :

رنگ و عبارات روي بسته نشانگر محتوي آن است و در ايجاد اين رابطه رنگ ها يك عامل مستقيم و سريع هستند . تناسب رنگ ها و محل آنها در حالت بسته بندي تغييري به وجود آورده ،با ديدن آنها احساس متفاوتي به اشخاص دست ميدهد

برچسب :

در فرهنگ زبان فارسي برچسب را به شرح زير تفسير كرده اند : برچسب تكه كاغذي است كه بر آن نوع جنس ، محل ساخت و ديگر مشخصات آن را نوشته يا چاپ كنند و روي شيشه ها و بطري ها بچسبانند تا معرف جنس و قيمت آنها باشد . گاه به جاي برچسب واژه فرنگي اتيكت را به كار ميبرند .

در حال حاضر برچسب را منحصراً از كاغذ نميسازند بلكه از اجناسب مختلفي مانند پالستيك ،آلومينيوم و فلزات ديگر هم تهيه ميكنند . برچسب را در انواع گوناگون ساخته و به تناسب روي بسته بندي چسبانده و يا با سنجاق به لباس وصل ميكنند . بيشتر برچسب ها با چسب مخصوصي كه خشك نشده و بتوان در موقع استفاده به راحتي برگ زيرين آن را جدا كرده ساخته ميشود برچسب ، خريد بر معرفي نوع و جنسب فرآورده،مبين طرز استعمال و حتي قيمت محتوي هر بسته ،شيشه ، قوطي و يا صندوق هاي بزرگ هم هست

كاغذهاي بسته بندي يا نوعي برچسب :

بعضي از فروشگاه ها براي بسته بندي اجناس فروخته شده كاغذهاي مخصوص با عالمت و نشاني موسسه خود تهيه ميكنند كه تكرار عالمت موسسه تماميبا قسمتي از صفحه بزرگ كاغذ بسته بندي را مي پوشاند . هر بسته بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود كه به طور كامل از محصولي كه درون خود دارد محافظت كند

قابليت چيدمان راحت

يكي از ويژگي هاي اساسي بسته بندي حمل راحت و چيدمان آسان است به عنوان مثال بسته اي با حجم مقطع كره را در نظر بگيريد . هنگام كنار هم قرار دادن چنين بسته اي ايجاد فضاهاي خالي و به اصطالح مرلم سبب ميشوند تا هزينه اي حمل و نقل و انبار افزايش يابد .


 

 

شايد يكي از استثنايي ترين گونه هاي گرافيك باشد كه در آن ويژگي هاي ديگر گونه ها به صورت مجموعه در آمده است . قابليت ارائه گرافيك بر روي چندين وجه قابليت همراه شدن با مخاطب ) گاه براي مدتي كوتاه همچون بسته مواد غذايي و گاه براي مدت طوالني همچون بسته سيگار و با قاب CD ( و در كنار لزوم غير قابل اجتناب ارتباط با مخاطب اين نوع گرافيك را از دگر انواع كامالًمتمايز كرده است در جوامع رو به رشد امروز تنها محصوالتي كه همواره مخاطب را ، مخاطب پرشمار به سوي خود فرا ميخواند بسته بندي هستند . بسته بندي يكي از مباحث بسيار مهم در ارائه كاالي مورد نظر بازار است . هماهنگي طرح بسته بندي با محتويات آن ضروري است . بسته الزاماً بايد فرآورده را محفوظ نگاه داشته معرف كننده را جلب كند . اطالعات كافي به بيننده بدهد و فرآورده داخل آن به راحتي از درون خارج شده ،پس از تخليه بتوان پوشش هر بسته را از بين برد.

 

كاربرد مواد مختلف براي بسته بندي:

در صورت بسته بندي با كاغذ ، پوشش ها را ميتوان سوزاند و يا چنانچه در مجيط قرار گيرد در اندك زماني پوسيده و از بين مي رود . پوشش هاي پالستيكي اين خاصيت را ندارند . اين بسته ها در شرايط مختلف جوي باقي ميمانند و براي سوزاند هم مناسب نبوده، از خود دود سميتوليد ميكنند . آلومينيوم پوشش ديگري پوشش هاي پالستيكي به دليل هزينه كمتر و قابليت شكل پذيري فوق العاده بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرند كه فوق شايع اين موضوع به شدت به محيح زيست صدمه مي زند . در اين ميان داروها از وضعيت خاصي برخوردار بوده ،به سبب كمي حجم دارو و ضرورت محافظت از سرما،گرما و شكسته شدن آنها را درميان مواد پالستيكي مانند يونوسيت ،قرار ميدهند كه در نتيجه بعد از خارج كردن داروها و پوشش هاي مربوطه ، جاي نسبتاً زيادي را اشغال ميكنند

 

انواع بسته بندي:

طراحان صنفي بسته بندي قديمي را كه به صورت وسيله اي حفاظت كننده بوده تغييراتي داده و به انواع بسته بندي با كاركردهاي جديد دست يافته اند از جمله ، رسيده اند و پوشش فرآورده ها به يكي از عوامل اصلي تبليغي و فروش تبديل شده است . در اين طراحي اقتصادي بيشتر به مسائل فني پرداخته شده و فرآورده ها با چهره حقيقي و آن چنانكه هست به مصرف كنندگان معرفي ميشود . كوشش اين طراحان دوري از كارهاي تزئيني و اضافي در بسته بندي ميباشد . شكل دادن به پالستيك و چاپ نقش و عبارت آن محدوديتي نداشته ، نظر به تعدد و تنوع زياد در ساخت پوشش هاي پالستيكي از لحاظ قيمت آن هم نيز ارزان تهيه ميشود . مصالح مختلف براي انجام بسته بندي بايد شامل منظور هايي از قبيل تبليغ ، حفاظت كاال ، انبار كردن مطمئن حمل و نقل و رنگ آميزي باشد . اگر در شكل بسته هاي موجود در يك فروشگاه دقت كنيم انواع و اقسام حجم ها را ميبينيم . شما ميتوانيد نيز قبل از انتخاب محصول از روي حجم هاي مختلف ، قوطي مختلف بسازيد . اين كار به تجربه و قدرت درك فضايي شما در شناخت حجم ها و تناسب آنها با يكديگر ميافزايد . بسته بندي در ابعاد اقتصادي و كليه فعاليت هاي تمامي اعمال انسان اين قرن موثر ميباشد.

تاثير رنگ در بسته بندي :

رنگ ها نه تنها در روحيه انسان تاثير قابل مالححظه اي دارند ،بلكه تحقيقات جديد ثابت كرده است كه رنگ ها بر اعصاب و بدن آدمينيز موثر هستند ، عالقه و توجه افراد به رنگ به دير باز بر ميگردد . شايد رنگ ميوه ها و گل ها از عواملي بوده كه بشر به اين دو عامل مفيد هستي جلب كرده باشند . در انتخاب رنگ بين افراد مختلف ،تفاوت هاي فاحشي وجود دارد ، يكي رنگ آبي را دوست دارد ،ديگري سبز را مي پسندد.

رابطه بسته و خريدار :

رنگ و عبارات روي بسته نشانگر محتوي آن است و در ايجاد اين رابطه رنگ ها يك عامل مستقيم و سريع هستند . تناسب رنگ ها و محل آنها در حالت بسته بندي تغييري به وجود آورده ،با ديدن آنها احساس متفاوتي به اشخاص دست ميدهد

برچسب :

در فرهنگ زبان فارسي برچسب را به شرح زير تفسير كرده اند : برچسب تكه كاغذي است كه بر آن نوع جنس ، محل ساخت و ديگر مشخصات آن را نوشته يا چاپ كنند و روي شيشه ها و بطري ها بچسبانند تا معرف جنس و قيمت آنها باشد . گاه به جاي برچسب واژه فرنگي اتيكت را به كار ميبرند .

در حال حاضر برچسب را منحصراً از كاغذ نميسازند بلكه از اجناسب مختلفي مانند پالستيك ،آلومينيوم و فلزات ديگر هم تهيه ميكنند . برچسب را در انواع گوناگون ساخته و به تناسب روي بسته بندي چسبانده و يا با سنجاق به لباس وصل ميكنند . بيشتر برچسب ها با چسب مخصوصي كه خشك نشده و بتوان در موقع استفاده به راحتي برگ زيرين آن را جدا كرده ساخته ميشود برچسب ، خريد بر معرفي نوع و جنسب فرآورده،مبين طرز استعمال و حتي قيمت محتوي هر بسته ،شيشه ، قوطي و يا صندوق هاي بزرگ هم هست

كاغذهاي بسته بندي يا نوعي برچسب :

بعضي از فروشگاه ها براي بسته بندي اجناس فروخته شده كاغذهاي مخصوص با عالمت و نشاني موسسه خود تهيه ميكنند كه تكرار عالمت موسسه تماميبا قسمتي از صفحه بزرگ كاغذ بسته بندي را مي پوشاند . هر بسته بايد به گونه اي طراحي و ساخته شود كه به طور كامل از محصولي كه درون خود دارد محافظت كند

قابليت چيدمان راحت

يكي از ويژگي هاي اساسي بسته بندي حمل راحت و چيدمان آسان است به عنوان مثال بسته اي با حجم مقطع كره را در نظر بگيريد . هنگام كنار هم قرار دادن چنين بسته اي ايجاد فضاهاي خالي و به اصطالح مرلم سبب ميشوند تا هزينه اي حمل و نقل و انبار افزايش يابد .


 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *