سررسید و تقویم
صحافي
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
طراحی سایت
جی ۷
۱۳۹۴-۰۶-۲۰
Show all

رنگ چیست

تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

تاریخچه چاپ| گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ

رنگ چیست

رنگ و خواص آن

رنگ :

حالا نوبت رنگ است . جالبترین ویژگی هر موضوعی که میتوان الگویی برای انتخاب شما باشد و به تمام اشیاء و افراد مربوط میشود برای مثال رنگ سبز میتواند شدید و بی روح و یا بسیار جاندار و با احساس مشاهده گردد .

میتواند عامل حرکت یا بیان کننده بیماری و پوسیدگی باشد . از طرف دیگری میتواند بیانگر صلح و آرامش باشد و با طبعیت و روستا و طریقه سالم زندگی در پیوند باشد . همه رنگ های قابل رذیلت در این غنای ارتباط سمبلیک سهیم هستند ؛ با این مثال روشن میگرد دچگونه رنگ به حروف جهت رسانایی پیام اضافه میگردد . و بنابراین بخشی ضروری از طراحی است اما این زمانی تحقق خواهد یافت که طراح ، رنگ های کاربردری را درک کند و در میان آنها ساعی باشد . رنگ ها استفاده شده در کاربردهای مختلف استفاده میشود مانند بروشورهای مسافرتی و بسته بندی مواد غذایی گرفته تا فرآورده های دارویی و کالاهای بهداشتی و لوازم آرایش ،کارهای تاسیساتی و ورزشی و

 

در بحث رنگ مواد بسیاری زیاد و ظریفی اهمیت پیدا میکنند که ما به اختصار چند مورد از موارد کاربردهای مختلف رنگ را توضیح خواهیم داد:

 

حرارت رنگ : زرد ، نارنجی و ارغوانی و صورتی از جمله گروه رنگ های گرم محسوب میشوند و رنگ های سبز و آبی در رده رنگ های سرد به شمار میایند . گرچه هر طول موجی از رنگ های قابل رویت دارای درجه حرارتی است لیکن در مقابل رنگ های بسیار گرم رنگهایی همانند زرد کم رنگ ،صورتی کم رن و یا الکی ، خود را سرد نشان میدهند ،در این حالت و در مقابل رنگ های صورتی ،زرد کم رنگ و الکی کم رنگ ،سبز چمنی میتواند گرم باشد

 

به عنوان مثال با استفاده از کنتراست رنگ های گرم به القاء کهنه بودن دست یافته و درجه حرارت رنگ در امر طراحی بسیار مهم است ، جایی که داللت بر گرمیدارد ، همانند بروشوری تبلیغاتی برای تبلیغ گذراندن ایام تعطیالت در حمام آفتاب یا جایی که داللت بر سر وی دارد ،تبلیغات جهت نوشابه خنک . ما همه آگاهیم که سبز روشن نشانه ای از آرامش و سکوت را منتقل میکند و آبی معانی آب و بهداشت را در ذهن تداعی مینماید نارنجی پرتقالی و زرد اشاره ای به خورشید دارند . ارغوانی با تنالیتم باال نشانه از مراسم با شکوه و با عظمت است و قهوه ای نتیجه و حاصل ترکیب همه رنگ ها است . رنگ میتواند در هر عرصه ای ارزش داشته باشد .

 

به عنوان مثال رنگ های به کار گرفته شده برای محصوالتی که با بانوان سرو کار دارند باید با بقیه رنگ ها تفاوت داشته باشد زیرا رنگ ها میتواند جهت اشاره به مهربانی ، مالیمت و مواظبت مورد استفاده واقع شوند و با مسائل عاطفی مرتبط باشند . نظیر ارتباطات . کاربرد هایی که بیشترین آنها در عرصه بسته بندی دیده میشود به ویژه آنهایی که حاوی مندرجاتی جهت توجیه نوجوانان و خانواده هستند طراح جهت اطمینان ، تمایل زیادی به انتخاب این گونه رنگ های روشن دارد . رنگ صورتی روشن ،آبی و زرد اغلب با رنگ خاکستری اساس کگاربرد این رنگ هاست .

 

با این شیوه رنگ صورتی و آبی تاکید بر نرمی و لطافت است و در رابطه با کاالهای شوینده و محصوالت بهداشتی زیاد استفاده میشود زیرا اکثراً این محصوالت دارای احجام بزرگ هستند با این رنگ ها در قفسه های سوپر مارکت بسیار جلب توجه میکند .

 

رنگ های مورد استفاده در فرآورده های مردانه :

در بحث استفاده از رنگ با محدودیت نیز روبرو هستیم . دالیل صرفه اقتصادی تقریباً دلیل جهت تغییر در رنگ بندی نیست . این جایگزین ها و انتخاب ها در هر زمینه ای وجود دارد اگر چه آثار چهار رنگ ارزشمند ند اما طراحان در بعضی موارد متوسل به انتخابی جسورانه ، نزدیک به آثار تک رنگ میشوند . به خصوص در مورد فرآورده های پوشیدنی مردانه ، که گاهی انتقال پیامیمحکم و مردانه منطقی به نظر می رسد . در بیشتر تصاویر شرکت های هم صنف مشاهده میگردد که تصویری محکم و منسجم را به صورت تک رنگ بر پیام چهار رنگی که فاقد ارزش تبلیغاتی باشد . ترجیح میدهند به عنوا مثال جهت تاثیر گذاری ،از حداقل رنگ استفاده نموده و بسته بندی های جهت صابون ، و تافت ویژه مردان است اگر چه بسته های Ceorgia Armani برای هر دو جنس زن و مرد در نظر گرفته شده اما شیوه بسته بندی و رنگ بندی آنها ، نمونه ای از رنگ بندی های مردانه است.

 

رنگ های مغالطه آمیز:

سرانجام رسیدیم به استفاده از رنگ برای ایجاد تاثیراتی از تمول به فریبندگی و کیفیت عالی یا چنین رنگ بندی هایی بطور یکنواخت مقداری طالیی یا نقره ای را در بر دارد که اغلب با رنگ های دیگر ترکیب میشود تا انواع رنگ های متالیک از آبی ها ،قهوه ای ها و خاکستری ها و خرمایی ها را به وجود آورد.

هیچگونه قواعدی برای چنین رنگ بندی هایی وجود ندارد و هم چنانکه القای کیفیت به تنهایی به هیچ فرآورده ای منحصر نمیشود . رنگ بندی هایی که باید در نگاه اول کییت عالی اتومبیل ها را القا کند میتواند به همان خوبی برای شکالت های فضایی ، عطرهای حمام و در واقع برای هر کاالیی که احتیاج به نوعی تلقی از گرانی دارد بکار برده شوند.

به عنوان مثال بسته بندی کره ، صفاتی که دارد به خاطر رنگ طالیی اش است که ارزش روحانی آن را باال میبرد بدون این رنگ طالیی طرحی دنیوی و خالی از صفات روحانی میبود با رنگ هایی با طراوت بهاری بسته بندی یک شکالت و طراحی با استفاده از رنگ های طالیی و قهوه ای انجام گرفته است ، رنگ قهوه ای تمیز تر از رنگ های زمینی است و حالتی بسیار نرم و روشن به دست میدهد . کاغذ مرمرین یک دست توام با رنگ طالیی و حروف کالسیک باعث جلب توجه میشود .

غذا و نوشیدنی :

لازم به توضیح است که هر شخصی در جهان باید غذا و نوشیدنی مصرف کند بدون آنها زنده نخواهد ماند این مشکل است که رنگی را بتوان پیدا کرد که با غذا یا نوشیدنی از رنگ طبیعی آن تناسب بیشتری داشته باشد . به هر حال ،حتما این گونه کاالهای اساسی هم امروزه در دست گردانندگان بازار است و هر مایع خوردنی یا نوشیدنی ، اکنون ارتباطی با یک قشر به خصوص ،یک گروه سنی ،فرهنگی ،مالی و غیره دارد . این ارزش هاست که به وسیله طراحی و طرح بیان میشود.

به عنوان مثال بسته های مخروطی شکل بستنی رنگ های آبی ، صورتی ، زرد ،قهوه ای روشن به این فرآورده اختصاص یافته است همچنین رنگ های طالیی و نقره ای آلومینیومیکه به یخی یا تگرکی بودن بستنی اشاره دارد .

رنگ های نرم پس زمینه برای محصوالت کلوچه و کیک و حروف رنگین روی این قوطی ها حاکی از کیفیت کلوچه های ساخت وطن است .

رنگ های مهیج:

تا کنون رنگ بندی های مفصل نسبتاً کنترل شده و در دسته بندی های مختلفی از قبیل پاستل ، خاکی ،مرتعش و غیره قرار داده شده اند . با رنگ های مختلط چه ؟ تالشی جسورانه و تازه برای استعمال رنگ میتواند درهای تازه ای بگشایند و رنگ میتواند برای بیان حالت های تکبر ،سبکی و هیجان بکار برده شود . بکار گرفتن چنین رنگ بندی هایی میتواند فوق العاده مشکل باشد و کاربرد غلط آن ممکن است مصیبت به بار آورد . عدم تعادل ،از دست دادن وضوح و ناسازگاری رنگ ها ، از جمله خطراتی هستند که در این راه وجود دارد اما الزم به ذکر است که ناسازگاری رنگ ها گاهی میتواند بطور حساب شده برای ایجاد کشش و افزایش حالت هیجان بکار برده شود.

عرصه کاربرد این رنگ بندی ها بسیار وسیع است و اغلب میتوان آن را روی بیلبورد ها و بسته بندی های سوپرمارکت یعنی جایی که رنگ های تند در وقالت شدید با محیط اطارف ضروری هستند مشاهده کرد.

به عنوان مثال : بسته های پودر خششویی ،با سیمای رایج رنگ های روشن ، بطور خیره کننده ای موجب تقویت در تجسم پاکیزگی لباس ها میگردد . این بسته ها از جمله درخشان ترین بسته ها میباشد.

یکی از پوسترهای Royal Cariben که توسط آژانس تبلیغاتی TRASIS طراحی شده است در این مثال در درجه اول از رنگ برای ایجاد حالت های سرگرمی ،گرما و استراحت استفاده شده است .

هم چنانکه سطر دستنویس هم همین تاثیر را دارد بیشتر آگهی های تبلیغاتی مربوط به گذراندن ایام تعطیلی مصادف با آغاز سال مسیحی چاپ میشوند . یعنی در وسط زمستان زمانی که این گونه رنگ بندی های مختلف و روشن نمیتواند توجه مردم طالب آفتاب را جلب کند

 رنگ و خواص آن

فرآورده های خانگی و آرایشی :

همانند غذا و نوشیدنی : رنگ میتواند با فرآورده های آرایشی و لوازم منزل در ارتباط باشد . اساس لوازم آرایش بهداشت و تمیزی است و چون این هدف را دنبال میکند لذات رنگ ها و تصاویر باید همین ارزش ها را بیان کنند بطور کلی خارج شدن در مایه های روشن ،کرمی ،شیری ها و غیره … اما لوازم خانگی چنان متنوع هستند که شما نمیتوانند حقیقتاً یک دوره از ارزشها و تصاویر را تعریف کنید و مد ها محدوده کاربرد رنگ ها را به شما تحمیل میکنند . شما میتوانستید برچسب را به طور کامل بپوشانید با این وجود این طرح به شما خواهد گفت :که این ها محتویات تازه بهاری . طراحی با استفاده عالی رنگ های درختان و حروف مناسب انجام شده است .

مواردی که ذکر شد چند مورد کوچک از تاثیر رنگ بر کاال ها و جذب مخاطب مختلف بود که با محصول مورد نظر همچنین و گروه سنی که با آن محصول سرو کار دارند نوع رنگ و رنگ بندی به کل تغییر خواهد کرد . که نمونه های ذکر شده کاربرد رنگ را در دنیای تبلیغات امروزه برای ما مشخص مینماید .

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *