طراحی لوگو گروه طراحی و چاپ و تبلیغات تیک دیزاین طراحی لوگو طراحی محمد فیض آبادی فراهانی گروه چاپ و تبلیغات بهرنگ
آرم چیست
2015-09-06
بروشور چیست؟
بروشور جیست
2015-09-06

پوستر چیست

تراکت طراحی سایت

پوستر چیست

پوستر :

يك پوستر در هر حال بايد چيزي را بيان كند كه بنا به موضوع آن ميتواند اطلاعات و يا نوعي نگرش و ديدگاه خاص باشد . شايد اين مهمترين عامل در ميزان موفقيت يا عدم موفقيت يك پوستر است . يعني اين كه پوستر »چه چيز را چگونه « بيان ميكند .

اين چه و چگونه بيان كردن ، مباني فرم و محتواي پوستر را در بر ميگيرد . تا آنجا كه تفكيك اين دو از يكديگر در موارد بسيار غير ضروري و حتي ناممكن است.

نكته بسيار مهم ديگر جلب توجه و نظر مخاطب است . يعني در ذات يك پوستر است كه ابتدا نظر مخاطب را چلب نمايد تا در آن طريق وي را ترغيب به عمل يا نگرش پيش بيني شده بنمايد . در اين حالت به اصطالح ميگويند كه پوستر بايد در برخورد اول به مخاطب شوك وارد نمايد .

 

ويژگي ها و خصوصيات پوستر:

 

الف : همان طور كه گفته شده ،پوستر قرار است نظر مخاطب را جلب نمايد تا از اين طريق ايده يا تفكر يا پيام خاصي به وي انتقال داده شود و پس زيبايي و جذابيت پوستر بايد در خدمت اين پيام باشد.

ب: در طول تاريخ پوستر ،طراحان براي دستيابي به اين شوك اوليه به آفرينش تكنيك ها ، راهكارها و تجارب گوناگون دست زده اند كه نتيجتاً سبك ها و مكاتب گوناگون هم به وجود آمده است.

ج: اساساً پوستر ها به اين منظور طراحي ميشوند تا با نصب در گذرها ،معابر ،مخاطبان با نگاهي گذرا از كنار آنها عبور كنند . پس پوستر بايد قادر باشد در زمان كوتاهي قسمت عمده اي از پيام خود را منتقل نمايد و همين سادگي و قطعيت بيان ، ويژگي تمام پوستر هاي موفق است . به اين معنا كه اوالً شما همان استنباطي را از طرح داشته باشيد كه منظور طراح بوده است و ثانياً اين مسئله در زماني كوتاه صورت گيرد يعني در همان زماني كه پوستر در معرض ديد مخاطب قرار ميگيرد . در اين جا زيبايي به معناي چشمگير بودن پوستر بسيار مهم و ضروري است زيرا زيبايي يك پوستر باعث ميشود بعد از درك سريع ايده يا پيام پوستر به سرعت از ذهن مخاطب محو نشده و ماندگار باشد

د: نكته آخر اينكه يك طراح موفق پوستر علاوه بر تسلط بر ابزار و تكنيك و اصول گرافيك بايد نگاهي هنرمندانه جامعه شناسانه ، روان شناسانه به موضوعات و محيط اطراف خود داشته باش و اصوالً از حساسيت هاي عاطفي و فكري يك هنرمند برخوردار باشد .

 

پوستر :

پوستر در تعريف سالم به عنوان يك ورز مستقل كه تا نميخورد و فقط يك سمت آن چاپ ميشود ،سالم ترين رسانه طراحي گرافيك است .

پوستر به عنوان نوعي طراح گرافيكي به مقوله نمايش و تبليغ متعلق دارد . كه در آن ضروريست تصوير و كلمات به شكل مختصر مرتبط با يك مفهوم واحد و به يادماندني باشد .

در خيابانهاي شهر هاي در حال گسترش اواخر سده نوزدهم پوسترها باز نمودي از زندگي اقتصادي ، اجتمايع و فرهنگي بودند و تالش داشتند تا خريداران را به خريد كاال و مخاطبين را به برنامه هاي تفريحي فرا خواند هنرمندان پوستر اين دوره آزادي زيبايي شناختي و جسارت خالقانه اي را به نمايش گذاشتند كه با اولين تجليات اختراعات فناورانه در توليد و تكثير آثار گرافكي يهمراه شد ، وقتي هنرمندان به جاي افزودن حروف جاپي موجود به متن خود حروف را طراحي كردند و وقتي مسئوليت هر عنصر درون طرح را كه به قصد تكثير با ماشين آماده شده بود بر عهده گرفتند در واقع در حال تجربه چيزي بودند كه بعدها به عنوان طراحي گرافيك شناخته شد .

دو نوع كلي داشته :1= پوستري كه معموالً با اولين نظر منظور طراح كامالً آشكار است . و با يك نظر قابل خواندن و درك است بدون آنكه نيازي به توضيح شفاهي در آن باشد . و اين گونه پوسترها معموالً داراي مطالب زيادي نيستند و معموالً موضوعي را كه قبالاً تفهيم شده است يادآوري و مرور مينمايد و معموالً فهم و درك اين پوسترها نياز به هوش و معلومات خاصي نداشته و بيشتر از طريق حواس صورت گرفته .

دسته ديگر پوسترهايي كه براي خواندن و فهم آنها احتياج به صرف قدري وقت است ولي در هر حال نيازي به توضيح شفاهي نداشته اين گونه پوسترها براي جلب توجه و تشويق بينندگان به انجام كار بخصوصي مورد استفاده قرار ميگيرد و تنها اختالف آن با پوسترهاي قبلي اين است كه فقط الزم به صرف وقت بيشتري براي درك منظور ميباشد و معموالً داراي مطالب و تصاوير زيادي را در خود جاي ميدهند.

 

قطع هاي پوستر:

سايز رايج پوسترها معموالً 50.70 ميباشد.

پوستر با قطع هاي 70.100 ، 60.90 ، 45.60، 35.50 سانتي متر نيز چاپ ميشود . گاهي نيز ديده ميشود كه پوستري با ابعاد 01*01 يا 01*01 سانتي متر چاپ شده است ولي چاپ پوستر با ابعاد مرب شكل معموالً مقرون به صرفه نيست زيرا بخشي از كاغذ مستطيل شكل بال استفاده ميماند.

پوستر خوب پوستري است كه :

توجه خواننده را جلب كند . اطالعات را به طور خالصه ارائه كند . خوانندگان را به بحث در باره موضوعات تشويق كند . پوستر ،رفته رفته به يك روش مورد عالقه براي ارائه مطالب در سمينارها تبديل ميشود . معموالً مردم با استفاده از ظاهر پوستر به هوش طراح و سليقه او پي خواهند برد .

معموالً ساخت پوستر تليفيقي از اطلاعات علمي و سليقه هنري است .

در بعضي مواقع براي زياد شدن جلوه پوستر و حفظ آن از آسيب هاي جوي ،روي آن را يكبار( ورني)چاپ ميكنند كه مايع اي بي رنگ و شفاف كننده است . ( يووي)مايع ديگري است كه ضخامت و شفافيت آن از ورني بيشتر و براق تر است كه در پوسترهاي كامالًلوكس از آن استفاده ميشود ( يوآر ) نيز از همين قبيل است و از اين مواد نوع مات آن نيز وجود دارد كه بر روي بعضي از آثار لوكگس چاپ ميشود .

 

 

مراحل ساخت پوستر:

به طور كلي ، ساخت يك پوستر 4 مرحله دارد :

مرحله اول : انتخاب هدف براي پوستر است ، در واقع بايد از خود پرسيد كه انتظار داريد خوانندگان پس از ديدن پوستر شما چه پيامي را دريافت كنند .

مرحله دوم :تصميم گيري در مورد محتويات و ساختار پوستر است . در اين مرحله اين سوال مطرح ميشود كه پوستر ما درباره چيست ؟ همچنين بايد عنوان هاي مرتبط با موضوع معين گردد تا بعداًبتوان درباره اهميت هر كدام از اين اطالعات و موضوعات و انتخاب آنها تصميم گيري كرد .

مرحله سوم :جمع آوري اطالعات و تحقيق كه شامل گردآوري مطالب مورد نظر در مورد موضوع و عكس ها ، مثالها و تصاوير گرافيكي ديگر هستند فرم و رنگ عناصر اصلي يك پوستر هستند مرحله چهارم : تهيه اتود : كه يك طرح نيمه تمام ميباشد و جاي تمام عناصر ببصري در سطح پوستر مشخص ميشود . و فقط با تغيير اندك و جابجايي كوچك كه با هر اتود به فضاي بهتري دست پيدا خواهيم كرد . اتود پيشرفته كه شامل عناصر رنگ ، تصوير و فرمها نماينتر ميشود و اتود به شكل واقعي نزديكتر ميشود .

در چيدمان يك پوستر بايد به نكات ظريفتري نيز توجه كرد:

عنوان پوستر :كه معموالًبايد از فاصله 6-4/5 متري قابل خواند باشد.

و در هر جا كه ممكن باشد بهتر است از اختصارات استفاده كنيد . در باره مكان قرارگيري عنوان معموالً قانون خاصي وجود ندارد اما اصوالًقسمت وسط ) باالي پوستر ( يا قسمت باال و راست براساس سليقه سازنده انتخاب ميشود.

  1. قلم font : قلم به كار رفته در پوستر بايد سالم و به راحتي قابل خواندن باشد كه معموالً براي عنوان از قلم توپر Bold استفاده ميكنيم ولي در مورد عوامل فرعي تر از قلم باريكتر استفاده ميشود .

 

 

 

 

چند نكته مهم در رابطه با پوستر :

پوستر يك نمايش تصويري است پس با سخت گيري تمام متن پوستر را ويرايش كنيد . و همه مطالب نامربوط به مطالب مورد تاكيد در پوستر را برداريد.

در صورت شك ، متن را از نو عبارت بندي كرده اضافات را حذف كنيد

در نظر داشته باشيد كه پوستر يك گزارش نيست بنابراين نيازي به جزئيات اضافي ينست . – معموالاگر با نگاه به يك پوستر متوجه شديد كه 21% از پوستر را متن و 51% انرا مطالب گرافيكي و 51% آن را فضاي خالي اشغال كرده كار خوب انجام شده .

معموالً نوشته هاي فرعي تر يك پوستر از فاصله 2-3 متري به راحتي بايد قابل خواندن باشد . همراه به خاطر داشته باشيد كه مردم ابتدا به صورت گذرا از كنار پوستر شما رد ميشوند و فقط به عنوان پوستر به عكس هاي آن نگاه ميكنند و سپس در صورتي كه توجهشان جلب شود به مطالعه بقيه مطالب پوستر مي پردازند .

طراحي پوستر با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري و پرينت گرفتن آن بر روي يك قطعه كاغذ يا مقوا به صورت يكپارچه :از نرم افزارهاي Page maker ، Cdrel Draw ، Photoshop و Pawer Point ميتوان براي اين منظور استفاده كرد .

همچنين طراح با موضوع مورد تبليغ ،روان شناسي اجتماعي و اينكه چه گروهي و در چه سطحي از فرهنگ مخاطب پوستر هستند در رابطه مستقيم است و فكر اينكه چه گروهي و فرهنگي مخاطب پوستر است در طراحتي تاصير بسزايي داشته.

به عنوان مثال تبليغ و يك پوتر در يكي از روستاهاي دور افتاده ميتواند مخاطب خوبي براي پوستر Apple Camputer باشد.

بدين ترتيب در نظر داشته باشيد كه هر نقش و شكلي نسبت به شكل و فضايي كه پيرامونش ميباشد جلوه و معني خاص پيدا ميكند كه آن ناشي از مجموعه اي فعل و انفعاالت و نيروهاي بصري است در نتيجه هر واحد بصري موقعيت فضايي و جلوه و نمود خود را به واسطه روابط فعال و متقابل واحدهاي تصويري پيرامون خود كسب ميكند و نيروهاي تصويري كه از جهات مختلف ، راست و چپ ، باال و پايين ،جلو و عقب بر آن اثر ميگذارند موقعيت فضايي آنرا ايجاد ميكنند . ضمناً بايد اشاره كنيم كه عالوه بر موارد مذكور ، رنگ با ارزش هاي تصويري خاص خود كه دائماً تحت تاثير و دگرگوني شرايط فضايي و تابش نور ميباشد و بافت نيز بصورت موثر در مشخص كردن موقعيت فضايي و كيفيات بصري عناصر تصويري موثر هستند .


محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + نوزده =