آرم چیست
آرم چیست What is the logo
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
بروشور چیست؟
بروشور جیست
۱۳۹۴-۰۶-۱۵
Show all

پوستر چیست What is a poster

پوستر چیست

پوستر چیست ؟

یک پوستر در هر حال باید چیزی را بیان کند که بنا به موضوع آن میتواند اطلاعات و یا نوعی نگرش و دیدگاه خاص باشد . شاید این مهمترین عامل در میزان موفقیت یا عدم موفقیت یک پوستر است . یعنی این که پوستر (چه چیز را چگونه ) بیان میکند . این چه و چگونه بیان کردن ، مبانی فرم و محتوای پوستر را در بر میگیرد . تا آنجا که تفکیک این دو از یکدیگر در موارد بسیار غیر ضروری و حتی ناممکن است.

نکته بسیار مهم دیگر جلب توجه و نظر مخاطب است . یعنی در ذات یک پوستر است که ابتدا نظر مخاطب را چلب نماید تا در آن طریق وی را ترغیب به عمل یا نگرش پیش بینی شده بنماید . در این حالت به اصطالح میگویند که پوستر باید در برخورد اول به مخاطب شوک وارد نماید .

ویژگی ها و خصوصیات پوستر

الف : همان طور که گفته شده ،پوستر قرار است نظر مخاطب را جلب نماید تا از این طریق ایده یا تفکر یا پیام خاصی به وی انتقال داده شود و پس زیبایی و جذابیت پوستر باید در خدمت این پیام باشد.

ب : در طول تاریخ پوستر ،طراحان برای دستیابی به این شوک اولیه به آفرینش تکنیک ها ، راهکارها و تجارب گوناگون دست زده اند که نتیجتاً سبک ها و مکاتب گوناگون هم به وجود آمده است.

ج : اساساً پوستر ها به این منظور طراحی میشوند تا با نصب در گذرها ،معابر ،مخاطبان با نگاهی گذرا از کنار آنها عبور کنند . پس پوستر باید قادر باشد در زمان کوتاهی قسمت عمده ای از پیام خود را منتقل نماید و همین سادگی و قطعیت بیان ، ویژگی تمام پوستر های موفق است . به این معنا که اوالً شما همان استنباطی را از طرح داشته باشید که منظور طراح بوده است و ثانیاً این مسئله در زمانی کوتاه صورت گیرد یعنی در همان زمانی که پوستر در معرض دید مخاطب قرار میگیرد . در این جا زیبایی به معنای چشمگیر بودن پوستر بسیار مهم و ضروری است زیرا زیبایی یک پوستر باعث میشود بعد از درک سریع ایده یا پیام پوستر به سرعت از ذهن مخاطب محو نشده و ماندگار باشد

د : نکته آخر اینکه یک طراح موفق پوستر علاوه بر تسلط بر ابزار و تکنیک و اصول گرافیک باید نگاهی هنرمندانه جامعه شناسانه ، روان شناسانه به موضوعات و محیط اطراف خود داشته باش و اصوالً از حساسیت های عاطفی و فکری یک هنرمند برخوردار باشد .

پوستر در تعریف سالم به عنوان یک ورق مستقل که تا نمیخورد و فقط یک سمت آن چاپ میشود ،سالم ترین رسانه طراحی گرافیک است .

پوستر به عنوان نوعی طراح گرافیکی به مقوله نمایش و تبلیغ متعلق دارد . که در آن ضروریست تصویر و کلمات به شکل مختصر مرتبط با یک مفهوم واحد و به یادماندنی باشد .

در خیابانهای شهر های در حال گسترش اواخر سده نوزدهم پوسترها باز نمودی از زندگی اقتصادی ، اجتمایع و فرهنگی بودند و تالش داشتند تا خریداران را به خرید کاال و مخاطبین را به برنامه های تفریحی فرا خواند هنرمندان پوستر این دوره آزادی زیبایی شناختی و جسارت خالقانه ای را به نمایش گذاشتند که با اولین تجلیات اختراعات فناورانه در تولید و تکثیر آثار گرافکی یهمراه شد ، وقتی هنرمندان به جای افزودن حروف جاپی موجود به متن خود حروف را طراحی کردند و وقتی مسئولیت هر عنصر درون طرح را که به قصد تکثیر با ماشین آماده شده بود بر عهده گرفتند در واقع در حال تجربه چیزی بودند که بعدها به عنوان طراحی گرافیک شناخته شد .

دو نوع کلی داشته :

پوستری که معمولا با اولین نظر منظور طراح کاملا آشکار است . و با یک نظر قابل خواندن و درک است بدون آنکه نیازی به توضیح شفاهی در آن باشد و این گونه پوسترها معمولا دارای مطالب زیادی نیستند و معمولا موضوعی را که قبلا تفهیم شده است یادآوری و مرور مینماید و معموالً فهم و درک این پوسترها نیاز به هوش و معلومات خاصی نداشته و بیشتر از طریق حواس صورت گرفته .

دسته دیگر پوسترهایی که برای خواندن و فهم آنها احتیاج به صرف قدری وقت است ولی در هر حال نیازی به توضیح شفاهی نداشته این گونه پوسترها برای جلب توجه و تشویق بینندگان به انجام کار بخصوصی مورد استفاده قرار میگیرد و تنها اختالف آن با پوسترهای قبلی این است که فقط الزم به صرف وقت بیشتری برای درک منظور میباشد و معموالً دارای مطالب و تصاویر زیادی را در خود جای میدهند.

قطع های پوستر

سایز رایج پوسترها معمولا ۵۰×۷۰ میباشد. پوستر با قطع های ۷۰×۱۰۰ ، ۶۰×۹۰ ، ۴۵×۶۰، ۳۵×۵۰ سانتی متر نیز چاپ میشود . گاهی نیز دیده میشود که پوستری با ابعاد ۰۱*۰۱ یا ۰۱*۰۱ سانتی متر چاپ شده است ولی چاپ پوستر با ابعاد مرب شکل معموالً مقرون به صرفه نیست زیرا بخشی از کاغذ مستطیل شکل بال استفاده میماند.

پوستر خوب پوستری است که :

توجه خواننده را جلب کند . اطالعات را به طور خالصه ارائه کند . خوانندگان را به بحث در باره موضوعات تشویق کند . پوستر ،رفته رفته به یک روش مورد عالقه برای ارائه مطالب در سمینارها تبدیل میشود . معموالً مردم با استفاده از ظاهر پوستر به هوش طراح و سلیقه او پی خواهند برد .

معمولا ساخت پوستر تلیفیقی از اطلاعات علمی و سلیقه هنری است . در بعضی مواقع برای زیاد شدن جلوه پوستر و حفظ آن از آسیب های جوی ،روی آن را یکبار( ورنی)چاپ میکنند که مایع ای بی رنگ و شفاف کننده است . ( یووی)مایع دیگری است که ضخامت و شفافیت آن از ورنی بیشتر و براق تر است که در پوسترهای کامالًلوکس از آن استفاده میشود ( یوآر ) نیز از همین قبیل است و از این مواد نوع مات آن نیز وجود دارد که بر روی بعضی از آثار لوکگس چاپ میشود .

مراحل ساخت پوستر

به طور کلی ، ساخت یک پوستر ۴ مرحله دارد

مرحله اول : انتخاب هدف برای پوستر است ، در واقع باید از خود پرسید که انتظار دارید خوانندگان پس از دیدن پوستر شما چه پیامی را دریافت کنند .

مرحله دوم :تصمیم گیری در مورد محتویات و ساختار پوستر است . در این مرحله این سوال مطرح میشود که پوستر ما درباره چیست ؟ همچنین باید عنوان های مرتبط با موضوع معین گردد تا بعداًبتوان درباره اهمیت هر کدام از این اطالعات و موضوعات و انتخاب آنها تصمیم گیری کرد .

مرحله سوم :جمع آوری اطالعات و تحقیق که شامل گردآوری مطالب مورد نظر در مورد موضوع و عکس ها ، مثالها و تصاویر گرافیکی دیگر هستند فرم و رنگ عناصر اصلی یک پوستر هستند مرحله چهارم : تهیه اتود : که یک طرح نیمه تمام میباشد و جای تمام عناصر ببصری در سطح پوستر مشخص میشود . و فقط با تغییر اندک و جابجایی کوچک که با هر اتود به فضای بهتری دست پیدا خواهیم کرد . اتود پیشرفته که شامل عناصر رنگ ، تصویر و فرمها نماینتر میشود و اتود به شکل واقعی نزدیکتر میشود .

در چیدمان یک پوستر باید به نکات ظریفتری نیز توجه کرد :

عنوان پوستر :که معمولا باید از فاصله ۶-۴/۵ متری قابل خواند باشد. و در هر جا که ممکن باشد بهتر است از اختصارات استفاده کنید . در باره مکان قرارگیری عنوان معموالً قانون خاصی وجود ندارد اما اصولا قسمت وسط ( بالای پوستر ) یا قسمت باال و راست براساس سلیقه سازنده انتخاب میشود.  قلم به کار رفته در پوستر باید سالم و به راحتی قابل خواندن باشد که معموالً برای عنوان از قلم توپر Bold استفاده میکنیم ولی در مورد عوامل فرعی تر از قلم باریکتر استفاده میشود .

چند نکته مهم در رابطه با پوستر :

پوستر یک نمایش تصویری است پس با سخت گیری تمام متن پوستر را ویرایش کنید . و همه مطالب نامربوط به مطالب مورد تاکید در پوستر را بردارید. در صورت شک ، متن را از نو عبارت بندی کرده اضافات را حذف کنید در نظر داشته باشید که پوستر یک گزارش نیست بنابراین نیازی به جزئیات اضافی ینست . – معموالاگر با نگاه به یک پوستر متوجه شدید که ۲۱% از پوستر را متن و ۵۱% انرا مطالب گرافیکی و ۵۱% آن را فضای خالی اشغال کرده کار خوب انجام شده . معمولا نوشته های فرعی تر یک پوستر از فاصله ۲-۳ متری به راحتی باید قابل خواندن باشد . همراه به خاطر داشته باشید که مردم ابتدا به صورت گذرا از کنار پوستر شما رد میشوند و فقط به عنوان پوستر به عکس های آن نگاه میکنند و سپس در صورتی که توجهشان جلب شود به مطالعه بقیه مطالب پوستر می پردازند .

طراحی پوستر با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و پرینت گرفتن آن بر روی یک قطعه کاغذ یا مقوا به صورت یکپارچه :از نرم افزارهای Page maker ، Cdrel Draw ، Photoshop و Pawer Point میتوان برای این منظور استفاده کرد . همچنین طراح با موضوع مورد تبلیغ ،روان شناسی اجتماعی و اینکه چه گروهی و در چه سطحی از فرهنگ مخاطب پوستر هستند در رابطه مستقیم است و فکر اینکه چه گروهی و فرهنگی مخاطب پوستر است در طراحتی تاصیر بسزایی داشته. به عنوان مثال تبلیغ و یک پوتر در یکی از روستاهای دور افتاده میتواند مخاطب خوبی برای پوستر Apple Camputer باشد.

بدین ترتیب در نظر داشته باشید که هر نقش و شکلی نسبت به شکل و فضایی که پیرامونش میباشد جلوه و معنی خاص پیدا میکند که آن ناشی از مجموعه ای فعل و انفعاالت و نیروهای بصری است در نتیجه هر واحد بصری موقعیت فضایی و جلوه و نمود خود را به واسطه روابط فعال و متقابل واحدهای تصویری پیرامون خود کسب میکند و نیروهای تصویری که از جهات مختلف ، راست و چپ ، باال و پایین ،جلو و عقب بر آن اثر میگذارند موقعیت فضایی آنرا ایجاد میکنند . ضمناً باید اشاره کنیم که عالوه بر موارد مذکور ، رنگ با ارزش های تصویری خاص خود که دائماً تحت تاثیر و دگرگونی شرایط فضایی و تابش نور میباشد و بافت نیز بصورت موثر در مشخص کردن موقعیت فضایی و کیفیات بصری عناصر تصویری موثر هستند .

 

محمد فیض آبادی فراهانی
محمد فیض آبادی فراهانی
کارشناس در زمینه طراحی گرافیک و چاپ با 10 سال سابقه فعالیت | متخصص و مشاور در زمینه تبلیغات کاغذی و اینترنتی | مشاور در زمینه طراحی سایت و سئو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *